โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

กองร้อยบริการที่ ๒ กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า

 

 

           โครงการผลิตวัสดุเริ่มต้นการทำดินหมักชีวภาพ  ดำเนินการโดยมี   พ.อ.บงกช   อนันตพงษ์  หก.กบร.ศม.และเขียนโครงการโดย
พ.ท.สุรเดช  ชาเสน รอง หก.กบร.ศม.(ยศในขณะนั้น) ได้เสนอโครงการผลิตวัสดุเริ่มต้นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพต่อ ศูนย์การทหารม้า ขณะนั้น
พล.ต.ไตรรัตน์  รังคะรัตน  ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า โดยอนุมัติให้   พัน.บร.กบร.ศม. ดำเนินการเมื่อ  ๕ ก.ย.๕๑   ซึ่งมี     
พ.ท.จิระวัฒน์   แก้วรุ่งโรจน์ เป็นผู้บังคับกองพันบริการ และได้รับเครื่องย่อยบดวัชพืช จำนวน ๒ เครื่อง จากการจัดซื้อจัดจ้างจากงบ
พัฒนาสถานีวิทยุ ศม.ปี ๒๕๔๙ พร้อมอุปกรณ์ปรนนิบัติบำรุงเป็นจำนวนเงิน   ๗๒,๐๑๑ บาท  ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
พันบริการ มี พ.ท.ศักดิ์ชัย  คล้ายพลอย  เป็นผู้บังคับกองพันบริการ โดยมอบให้ ร้อย.บร.ที่ ๒ พัน.บร.กบร.ศม. ซึ่งมี พ.ต.วิโรจน์  ดอนศรีจันทร์ 
เป็นผู้บังคับกองร้อย ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ คือ ร.ต.แสงกล้า   อโปกุล และ จ.ส.อ.เสริม   สอนคำมูล
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพตลอดมา วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนำมาจากเศษวัชพืชตามเขตสุขาภิบาลของหน่วยต่าง ๆ
ในพื้นที่ศูนย์การทหารม้า เช่น มูลสัตว์ได้รับการสนับสนุนจากแผนกวิชาการขี่ม้า เป็นต้น จนถึงปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาสูตรส่วน
ผสมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพให้มีคุณภาพมากขึ้นและได้ศึกษาจากโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้รับคำปรึกษา,คำแนะนำจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการทำปุ๋ยหมักชีวภาพของเทศบาลเมืองสระบุรี   สำหรับอุปกรณ์การผลิตนั้นอยู่ในขั้นตอนการจัดหารเครื่องผสมปุ๋ยเพิ่มอีก
๑ เครื่อง เพื่อนำมาเพิ่มปริมาณยอดการผลิต  เพื่อจำหน่ายในโอกาสต่อไป
พล.ต.ธรรมนูญ  กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ท่านที่แล้ว มีดำริให้กำลังพลของกองพันบริการ กองบริการศูนย์การทหารม้า
นำโดย พ.ท.ณรงค์  สมิตทันต์ ผู้บังคับกองพันบริการ ท่านที่แล้ว และ พ.ต.วิโรจน์   ดอนศรีจันทร์ ผู้บังคับกองร้อยบริการที่ ๒ กองพันบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักและดินพร้อมปลูกที่     กรมทหารราบที่ ๑๓ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี
เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันมี พ.ท.ศักดิ์ชัย   คล้ายพลอย เป็น ผู้บังคับกองพันบริการ และเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับการสนับสนุนโครงการโดย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าท่านปัจจุบันคือ พล.ต.บุญสันติ  แสนสวัสดิ์ และ นขต.ศม.ตลอดจน
กำลัง พลและครอบครัวของคณะทหารม้าทุกๆ ท่าน
   ปัจจุบันนี้มีผลผลิตพร้อมให้บริการแก่กำลังพลของ ศูนย์การทหารม้าได้นำไปทดลองใช้กับพืชผักสวนครัว,ไม้ดอก – ไม้ประดับ ของหน่วยหรือในครอบครัวของตนเองซึ่งจะทำให้มีพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้อีกทางหนึ่งด้วย และขณะนี้ได้นำผลผลิตออกสู่ตลาดบ้างแล้ว โดยได้นำไปวางจำหน่ายที่ร้าน ตะวันพันธ์ไม้ และร้านนภาพรพันธ์ไม้
ตั้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรีและ ต.ท่าหลวง (หน้าโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง) ในราคาถูก ถุงละ ๑๐ บาท และมีความยินดีให้บ
ริการในภารกิจของศูนย์การทหารม้าหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์การทหารม้าในราคาถูก   ผู้มีความสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
ร้อย.บร.ที่ ๒กบร.ศม.ได้ตลอด ๒๔ ชม. โทร.๐๓๖ – ๒๒๑๓๖๐  ต่อ  ๖๔๒๕๘  หรือมือถือ ๐๘๙ – ๔๑๐ - ๐๕๘๖                                                        

 ส่วนผสม

. ใบไม้,กิ่งไม้ขนาดเล็กที่ผ่านการย่อยบดแล้ว,เศษหญ้าและวัชพืชต่าง
๒. EM ที่ผสมแล้ว
๓. มูลสัตว์
๔. แกลบดำ – แกลบหยาบ – รำละเอียด
๕. หมักด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยและผักผลไม้
๖. ระยะเวลาในการหมัก ๑๒๐ – ๑๕๐  วัน

  ประโยชน์

๑. ใช้ปรับสภาพดินเปรี้ยว
๒. ใช้กับพืชผักสวนครัว,ไม้ดอก – ไม้ประดับ,ไม้ผล – พืชไร่,นาข้าว
๓. เหมาะสำหรับปรับสภาพดินเปรี้ยว
๔. มีค่า  PH  เป็นกลาง
๕. ใช้รองหลุมสำหรับปลูกไม้ผลทุกชนิด( ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ )
๖. คุณสมบัติเฉพาะเป็นปุ๋ยช่วยในการเจริญเติบโตของพืช

วัตถุประสงค์ของโครงการทำดินหมักชีวภาพอดิศร

       เนื่องจาก ในหน่วยงาน ศม.หรือค่ายอดิศร มีเศษขยะประเภทกิ่งไม้ขนาดเล็ก ใบไม้ และวัชพืชต่าง ๆ
ที่เหลือใช้หรือไม่มีประโยชน์ มีอยู่จำนวนมากมาย ถ้าจะนำไปทิ้ง ก็จะไม่ได้รับประโยชน์เลย ฉะนั้น
ผู้บังคับบัญชา จึงเล็งเห็นว่าควรที่จะนำมาแปรสภาพหรือนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก/ดินหมักชีวภาพ
เพื่อใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานของ ศม. และพัฒนาต่อไปเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป
หรือร้านค้าทั่วไปนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับหน่วยงานของ ศม.ได้ จึงได้เขียนโครงการฯ 
และจัดหาเครื่องย่อยบดเศษกิ่งไม้ขนาดเล็กที่มีอยู่มากมายใน ศม.มาให้ หน่วยงาน พัน.บร.กบร.ศม.ดำเนินการตามโครงการฯ

 ขั้นตอนการทำดินหมักชีวภาพ อดิศร

 ๑.เตรียมวัสดุที่ใช้ทำดินหมักชีวภาพเช่นเศษวัชพืชต่างๆ ทุกชนิดที่เหลือใช้หรือไม่มีประโยชน์


๒.เตรียมสถานที่หรือบ่อสำหรับหมักจำนวนกี่บ่อก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่


๓.กองวัสดุชั้นที่ ๑ ให้มีความสูงจากพื้นประมาณ ๓๐ - ๔๐ ม.


๔.หลังจากกองวัสดุชั้นที่ ๑ เสร็จแล้วขึ้นไปเยียบย่ำให้แน่นและรดน้ำให้ชุ่มขั้นตอนนี้
ถ้าพบเศษวัสดุต่างๆที่ไม่ย่อยสลายให้เก็บออกให้หมด


๕.ชั้นที่ ๒ ใส่มูลสัตว์ผสมระหว่างเศษพืช โดยใช้เศษพืชประมาณ ๑๐๐ส่วน ต่อมูลสัตว์ ๑๐ วัน
  ให้กองกองรวมกัน ๒- ๓ ชั้น


๖.หลังจากใส่มูลสัตว์เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้สารเร่งที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถย่อยเศษ 
   พืชต่างๆได้ และกลับกองเศษพืชทุกๆ ๑๕ วัน(กลับล่างขึ้นบนและบนลงล่าง)


๗.หลังจากผ่านขบวนการหมักประมาณ ๒-๓ เดือนกองเศษพืชต่างๆจะมีการเปลี่ยนเป็นสีค่อนดำและยุบตัวลง
และอุณหภูมิจะลดลงเศษพืชและมูลสัตว์จะถูกย่อยสลายจนมีลักษณะคล้ายๆดินและมีพืชบางชนิดเติบโตขึ้น
และจะสังเกตเห็นไส้เดือนหรือด้วงมาอาศัยอยู่กินเศษพืชเป็นอาหารและถ่ายมูลออกมา ซึ่งมูลไส้เดือนหรือ
ด้วงจะเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างดี


เครื่องย่อยบดกิ่งไม้ขนาดเล็ก,ใบไม้และเศษวัชพืชในการทำดินหมักชีวภาพอดิศร